Kontakt

Rosita Eberlein
Tanzdozentin
Mobil: +49 176 78058261
E-Mail: kontakt@rosita-eberlein.de

Petra Trobisch
Tanzdozentin
Mobil: +49 1522 4694306
E-Mail: petra.trobisch@gmx.de